Opłata za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Knurowie

 

Opłaty za świadczenia w Miejskim Żłobku w Knurowie ustala Rada Miasta Knurów w drodze stosownej uchwały. Miesięczna opłata za świadczenia w Miejskim Żłobku w Knurowie to:

 

  • opłata miesięczna za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 13% obowiązującego  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego według odrębnych przepisów;

  • opłata dodatkowa za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad 10 godzin w wysokości 15 zł;

  • opłata za wyżywienie dziecka w maksymalnej wysokości do 8 złotych

Opłata za wyżywienie oraz opłata za pobyt wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

Opłatę, należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Żłobka:

 

82 1560 1081 2121 0978 2501 0051 

z podaniem w tytule:

 

  • opłata za żłobek

  • imię i nazwisko dziecka

  • nazwa miesiąca, którego opłata dotyczy

 

Uchwała Nr XXXV/481/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt – plik do pobrania