Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do uiszczania opłat z pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości ustalonej Zarządzeniem dyrektora Żłobka zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miasta Knurów podjętą na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zgodnie z zawartą Umową dotyczącą pobytu dziecka w żłobku.

 

Od 01 stycznia 2024 r wynosi:

opłata za pobyt dziecka w żłobku: 552,00 zł

opłata za pobyt dziecka „Rodzina 3+ w Knurowie”: 470,00 zł

dzienna stawka za wyżywienie – 9,00 zł

 

Opłatę za żłobek należy uiścić w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia rachunku na Mobi Portalu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Żłobka:

82 1560 1081 2121 0978 2501 0051

z podaniem w tytule: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego opłata dotyczy. 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXV/481/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt - POBIERZ

Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Miejskiego Żłobka "Kraina Maluszka" w Knurowie z dnia 03.01.2024 r. - POBIERZ