Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Dz.U.2021 poz. 2270 Art. 53 ust. 1-4 i Art. 27 ust. 4 pkt. 11-14 ustawy zmieniającej  Art. 48 rodzice/opiekunowie prawni są obowiązani do dnia 14 stycznia 2022r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek przekazanie aktualnych danych:

1.    numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2.     daty urodzenia rodziców;

3.    numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4.    adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Powyższe dane można przekazać wypełniając formularz załączony do zawiadomienia, a następnie dostarczyć go do sekretariatu żłobka w jednej z następujących form: pocztą, kurierem lub osobiście. Wypełniają tylko Ci rodzice, których powyższe dane uległy zmianie.

Formularz: PDF

Ważne linki:  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002270/O/D20212270.pdf

https://www.gov.pl/web/polski-lad/rodzinny-kapital-opiekunczy

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250