DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobek.knurow.edu.pl/

 

Data publikacji strony internetowej:   12.12.2018 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji:     07.10.2020 rok

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

-  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- brak opisów alternatywnych w publikowanych zdjęciach,

 

-         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 

-         mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

·         pochodzą z różnych źródeł,

 

·         posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów, zamieszczone w takiej postaci z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania,

 

·         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

 

Ułatwienia:

 

-        podwyższony kontrast,

 

-        możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 

 

 

Strona internetowa powstała w 2018 roku, jest  zgodna z wymaganiami WCAG 2.0

 

Oświadczenie sporządzono dnia: [2020-10-07].

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 

Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie

 

ul. Wiosenna 1

 

44-196 Knurów

 

tel. 324419743

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 324419743 lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1.    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

 

Wejście główne do budynku Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie od ulicy Wiosennej przez bramkę, w której jest zamontowany samozamykacz (zabezpieczający przed niekontrolowanym wyjściem dzieci). Wejście przez furtkę, może stanowić utrudnieniami dla osób z niedowładem kończyn górnych. Jest  zadaszone, nie ma ograniczeń w postaci schodów.

 

Wejście boczne, zadaszone, bez furtki, bez przeszkód w dojeździe z parkingu, Wejście boczne wyposażone w tabliczkę informacyjną oraz dzwonek przywołujący pracownika sekretariatu.

 

 

 

2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Budynek jest jednokondygnacyjny. Główny hol oraz korytarz zapewnia przestrzeń
manewrową osobom na wózkach oraz miejsce odpoczynku.  Brak przeszkód mogących utrudniać poruszanie się. W korytarzu głównym znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

3.    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

W budynku żłobka nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych,
pętli indukcyjnych. 

 

4.    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Placówka posiada własne miejsca parkingowe, oraz wyznaczone dwa miejsca
postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsce jest oznaczone znakami tylko pionowymi.

 

5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 

Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.

 

6.    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

 

Na terenie żłobka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 

 

Koordynatorem dostępności w Miejskim Żłobku "Kraina Maluszka" jest Pani Katarzyna Serokin, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.