W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w naszym rejonie oraz ze względu na skalę przeprowadzanych badań w branży górniczej i liczbę potwierdzonych zakażeń informuję, że organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r. Dyrektorzy jednostek, którzy wnioskowali do Prezydenta Miasta o przyjęcie takiego rozwiązania na kolejny tydzień, wobec dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19 na Śląsku i sytuacji, która nie pozbawia aktualności ostatnich zaleceń zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z 7 maja 2020 r. byli zgodni, że obecnie nie wskazany jest powrót dzieci do placówek oświatowych. Z zebranych przez nich informacji wynika, że obecnie bardzo niewielu rodziców jest zainteresowanych posłaniem dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły. Miejskie Centrum Edukacji jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, rozeznaje aktualne możliwości przebadania pracowników mających pracować bezpośrednio z dziećmi oraz na bieżąco monitoruje, czy nie pojawiły się przesłanki umożliwiające ponowne otwarcie placówek w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach stopniowego uruchamiania pracy szkół i placówek oświatowych.

Niezależnie od powyższego, dyrektorzy opracowali wszelkie niezbędne procedury uwzględniające aktualny stan prawny i wytyczne MEN, MRPiPS, MZ oraz GIS, umożliwiające funkcjonowanie placówek w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Od 25 maja dyrektorzy planują powrót do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowa organizacja tych zajęć będzie uzależniona od specyfiki oraz możliwości danej placówki i zidentyfikowanych przez dyrektora potrzeb, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci. Także od 25 maja 2020 r. uczniom klas VIII szkoły podstawowej zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji, w tym w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem odrębnych przepisów i wytycznych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.

Jednocześnie informuję, że 14 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 855), które prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznaje uprawnionym nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie