Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 6 do 15 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), które wchodzi w życie 6.05.2020 r., została dopuszczona możliwość otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Nie oznacza to jednak powrotu do normalnego trybu pracy placówek z okresu sprzed pandemii. Ich funkcjonowanie uzależnione jest od oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznej dokonanej przez rodziców dzieci, ale także od analizy przeprowadzonej przez dyrektora jednostki, który tworząc wewnętrzne zasady i procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia musi dawać rękojmię zachowania restrykcyjnego reżimu sanitarnego, uwzględniającego obowiązujące normy prawa oraz wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (ostatnie wytyczne GIS są z 4.05.2020 r.).

5.05.2020 r. odbyła się kolejna narada on-line z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiego Żłobka zorganizowana przez MCE z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W wyniku analizy aktualnej sytuacji wymagającej wyjątkowego przygotowania organizacyjnego (procedury, zakupy etc.), dyrektorzy przedszkoli/szkół oraz Miejskiego Żłobka po rozeznaniu sytuacji z rodzicami dzieci ustalili, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wszystkich wytycznych dotyczących BHP i GIS wystąpią do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Jednocześnie dyrektorzy zapowiedzieli, że najpóźniej 6.05.2020 r. skierują do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach stworzone przez siebie procedury z prośbą o zaopiniowanie.

Wobec powyższego, mając na celu ochronę zdrowia i życia dzieci oraz personelu organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Oznacza to, że planowana data ponownego otwarcia tych placówek dla rodziców dzieci, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania to 18.05.2020 r. Szczegółowych informacji organizacyjnych należy szukać na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, szkół podstawowych oraz miejskiego żłobka.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone do 24.05.2020 r.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie