„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

 

Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie wspiera rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewnia dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. Co ważne, żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc jest w nim bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dziecko czuje się komfortowo, a odpowiednio przygotowana kadra pomaga mu się szybciej rozwijać - zdobywać nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy. Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem do 3 lat a dokładniej do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy Żłobka oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Porządkowym, Statucie Żłobka oraz Standardach jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

Wymiar opieki w żłobku

Zapewniamy stałą opieką od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 do 16:30.

Główne założenia pracy żłobka:

Realizacja podstawowych świadczeń zgodnie z ustawą, zapewniającą wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną;
  • Zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając żywienie dzieci z dietami eliminacyjnymi;
  • Stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem w oparciu o realizację zajęć z wykorzystaniem Sali doświadczeń świata;
  • Opracowanie programu adaptacji dzieci do żłobka;
  • Wspieranie i motywowanie opiekunów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
  • Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania, pielęgnacji  i edukacji dzieci.

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – a co za tym idzie to jego harmonijny rozwój pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej i pedagogicznej nastawionej na zaspokojenie i wspomaganie najważniejszych potrzeb dziecka. Z uwagi na dynamiczne zmiany rozwojowe zachodzące w tym okresie, szczególnie w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, opieka jest oparta na fachowej wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej połączonej z wrażliwością na jego potrzeby, cierpliwością, empatią pozwalającą na tworzenie fundamentu do dalszych zmian rozwojowych w następnych okresach życia.

 

W ramach Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Praca opiekuńczo – wychowawcza oraz edukacyjna żłobka oparta jest na rocznym planie zajęć, który uwzględnia cele wychowania i nauczania, działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku, święta, uroczystości, tradycje żłobka, prace indywidualne oraz w małych zespołach, pracę z całą grupą, współpracę z rodzicami oraz gry i zabawy twórcze.